Siirry suoraan sisältöön

Säännöt

Kukkian Suojeluyhdistyksen säännöt

1 §                Yhdistyksen nimi on Kukkian Suojeluyhdistys ry ja kotipaikka Pälkäne.

2 §                Yhdistyksen toimialue on Kukkia-järvi lähiympäristöineen.

3 §                Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ympäristön suojelua ja pyrkiä kokoamaan toimialueensa vesien suojelusta ja käytöstä kiinnostuneet toimintaan vesien säilyttämiseksi puhtaina ja kelvollisina virkistys- ja kalastuskäyttöön. Yhdistys pyrkii edistämään hyvän ympäristön kehittämistä ja säilyttämistä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • Kokoaa saatavissa olevia tietoja toimialueensa vesien tilasta ja kaikista siihen vaikuttavista tekijöistä sekä teettää tutkimuksia edellä mainittujen seikkojen selvittämiseksi,
 • harjoittaa suullista ja kirjallista valistus- ja neuvontatoimintaa järjestämällä kokouksia ja esitelmätilaisuuksia sekä edesauttamalla soveltuvan tietouden ja valistuksen levittämistä toimintapiirissään,
 • tekee esityksiä epäkohtien poistamiseksi ja
 • ylläpitää yhteyttä vesiensuojelu- ja muihin viranomaisiin ja yhteisöihin

4 §                Yhdistyksen jäsenenä voi olla yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö.

5 §                Toimintansa rahoittamiseksi voi periäy jäseniltään vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen kokous päättää vuosittain.

6 §                Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahdelta vuosikokousta edeltäneeltä vuodelta.

7 §                Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jossa on viidestä seitsemään (5-7) jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan vuosikokouksessa seuraavaksi toimikaudeksi siten, että toimikausi alkaa heti vuosikokouksen jälkeen.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

8 §                Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen varsinaista jäsentä yhdessä.

9 §                Hallitus voi päättää yhdistyksen kaikenlaatuisen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.

10 §              Yhdistyksellä on toiminnantarkastaja ja hänellä varahenkilö.

Toiminnantarkastajan toimikausi alkaa vuosikokouksessa ja päättyy seuraavaan vuosikokoukseen.

11 §              Yhdistyksen tilikausi on 1.6. – 31.5. Tilinpäätös ja hallituksen laatima toimintakertomus sekä muut yhdistyksen hallintoa ja toimintaa koskevat asiakirjat on jätettävä toiminnantarkastajalle viimeistään 21 päivää ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee palauttaa edellä sanotut asiakirjat hallitukselle lausuntoineen viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

12 §              Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain 31.7. mennessä. Hallituksen niin päättäessä se voi kutsua koolle yhdistyksen kokouksia muulloinkin.

13 §              Hallitus kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle ilmoittamalla kokouksesta vähintään 10 päivää ennen kokousta joko kullekin jäsenelle jäsenen ilmoittamalla osoitteella kirjeitse, sähköpostitse tai sanomalehti-ilmoituksella vuosikokouksen päätöksen mukaan.

Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Yhdistyksen jäsenen esittämä asia voidaan käsitellä yhdistyksen kokouksessa, jos jäsen on kirjallisesti ilmoittanut esityksestä hallitukselle seitsemän päivää ennen kokouskutsun lähettämistä.

14 §              Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja muut kokousvirkailijat
 2. käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus, tilinpäätös ja mahdollinen toiminnantarkastajan lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 3. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muista mahdollisista toimenpiteistä, joihin yhdistyksen kokousta edeltävän toimikauden hallinto saattaa antaa aihetta
 4. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
 5. valitaan hallituksen jäsenet
 6. Päätetään, valitaanko yhdistykselle toiminnantarkastaja
 7. valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö
 8. määrätään alkavan toimikauden jäsenmaksun suuruus
 9. vahvistetaan alkavaksi toimikaudeksi toimintasuunnitelma ja talousarvio
 10. käsitellään mahdollisesti hallituksen ja jäsenen 13 §:ssä säädetyllä tavalla tekemät esitykset
 11. käsitellään muut mahdolliset asia, jotka on kokouskutsussa mainittu

15 §              Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen jäljellä olevat varat viimeisen yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaisesti jollekin rekisteröidylle luonnonsuojeluyhdistykselle.